برای ایجاد انگیزش جهت یادگیری و ایجاد یادگیری عمیق و بالا بردن اعتماد به نفس دانشجو و ایجاد انگیزه لازم به اساتید برای استفاده از آموزش عملی و ارتباط مناسب با نهادهای عرضه کننده خدمات حسابداری، باید به جنبه های عملی روشهای تدریس توجه شود. برای مقایسۀ دو رویکرد خطر و حسابداری، سه الگو در نظرگرفته شد. در ایران اگر بر اساس استانداردهای خارج، از روش تدریس استفاده شود، مشکل ساز می شود. نتایج مربوط به تأسیس مراکز نوآورانه تدریس و یادگیری بیان می دارد که ایجاد و استفاده از مراکز یادگیری، عمدتاً باهدف دسترسی به اطلاعاتی منسجم برای کسب آگاهی و دانش و در نهایت نیل به معرفت و شناخت است. همچنین نتایج پژوهش مؤید یافتههای البریچ و سک (2002) است که بیان می کنند به دلیل عدم انطباق مهارت دانش آموختگان با خواسته های بازار نیاز است که در رئوس دروس ارائه شده و روشهای تدریس تجدید نظر اساسی صورت گیرد.

پکیج آموزش صفر تا صد

متاسفانه در سالهای اخیر دانش آموختگان رشته حسابداری فاقد مهارتهای حرفهای و عملی لازم می باشند. نتایج این قسمت از پژوهش با یافتههای داگلاس و همکاران(2010) که عنوان کردند نمی توان آموزش حسابداری و تجربه های کاری را جایگزین یکدیگر نمود و در یک آموزش حسابداری کارا، افزایش کیفیت کادر آموزشی، توجه به جایگاه حسابداران حرفهای در امر آموزش و استفاده از حسابداران رسمی در دانشگاهها، فرصتهای مناسب برای ایجاد ارتباط میان آموزش و حرفه را ایجاد می نماید همخوانی دارد. با توجه به این موضوع بهبود کیفیت روشهای تدریس و نیز به کارگیری روشهای نوین و پذیرفته شده تدریس می تواند تضمین کننده یادگیری باشد و کیفیت تدریس و نیز کیفیت آموزش حسابداری را ارتقا دهد. حسابداری یکی از پرطرفدار ترین و کاربردی ترین رشته ها در ایران است که با یادگیری مفاهیم و اصول حسابداری میتوانید در هر شرکتی به عنوان حسابدار و حتی رئیس حسابداری مشغول به کار شوید.

شیوههای جدید تدریس می تواند در خصوص ارتباط بین آموزشهای تئوریک و نیاز بازار کار حسابداری به عنوان یک حلقه ارتباطی مفید عمل نماید. یکی از مهمترین مسائلی که در اقتصاد هر کشوری بسیار حایز اهمیت است، بازار سرمایۀ آن کشور است. نتایج این قسمت از پژوهش با یافتههای فتحی آذر (1382) که خاطر نشان می سازد آنچه به کلاس درس و فعالیت های آن روح و هویت می بخشد، توانمندی ها و قابلیت های اساتید است که عموما در قالب روشهای تدریس نمود و عینیت می یابند مطابقت دارد. لذا، طراحی روشهای تدریس که اثربخشی آن ها آزمون و تأیید شده است، می تواند بر محقق شدن اهداف آموزش حسابداری، کمک قابل توجهی کند. در آموزش دروس تخصصی حسابداری، موارد دنیای واقعی مورد حل و بحث قرار گیرد و تدریس دروس اصول حسابداری و میانه ها همراه با نرم افزارهای حسابداری باشد تا دانشجو به طور عملی آموزش ببیند. نرم افزار حسابداری آسان به شما کمک می کند بدون نیاز به دانش حسابداری، کارهای مربوط به حسابهای خود را انجام داده و امور مالی خود را مدیریت نمائید. اما اگر واقعاً هدفتان از یادگیری حسابداری پیدا کردن یک شغل مناسب است، سامانه آموزش و کاریابی چراغ میتواند بهترین انتخاب شما باشد.

نتایج این قسمت از پژوهش با یافتههای آبراهام (2006) که بیان می کند ارتباط معنی داری بین رضایتمندی و رویکرد عمیق و رویکرد دستیابی به یادگیری وجود دارد و همبستگی منفی بین رضایتمندی و رویکرد سطحی به یادگیری وجود دارد و همچنین، با یافتههای همتی و همکاران (1396) که بیان می کنند تجهیز دانشجویان به دانش و مهارتهای لازم برای مشارکت مؤثر در جامعه ضروری است مطابقت دارد. راهبردهای مورد نظر در نظریه داده بنیاد، به ارائه راه حل هایی برای مواجهه با پدیده مورد مطالعه اشاره دارد که هدف آن اداره کردن پدیده مورد مطاله، برخورد با آن و حساسیت نشان دادن در برابر آن است (اشتراوس و کوربین، 2008). در این مطالعه، دو راهبرد اساسی به شرح جدول 5 پیشنهاد شده است. بدین معنی که در سوالات اشاره شده تحصیلات دانشجویان تأثیر بیشتری داشته و بین میزان تحصیلات و نحوه کاربرد آنها ارتباط وجود دارد. 6. قصد رفتاری استفاده تأثیر مثبت معناداری بر استفاده سیستمی حقیقی از نرمافزارهای حسابداری است.